top of page

        DBK, DLK

Luxácia pately DBK, DLK

Na pracovisku sú zhotovované a vyhodnocované RTG snímky zamerané na diagnostiku dysplázie bedrových a lakťových kĺbov. Taktiež  vyšetrenie zamerané na klinickú diagnostiku vrodenej luxácie kolenných kĺbov.

Pohybový aparát je jednou z najčastejšie postihnutých orgánových sústav u preferovaných druhov spoločenských zvierat. Postihnutie pohybovej sústavy vo veľkej miere limituje či už spoločenskú, ale aj pracovnú a služobnú hodnotu psa.

Pod pojmom dysplázia rozumieme abnormálny vývoj bedrového kĺbu. Dysplázia bedrového kĺbu (ktorou je postihnutých do 35% vyšetrovaných zvierat), sa vyskytuje a je vo veľkej miere pozorovaná hlavne u veľkých a ťažkých plemien psov (nemecký ovčiak, rotweiler, bernský salašnícky pes a pod.), má hereditárny charakter.

Röntgenologicky zistiteľné zmeny sa dajú pozorovať až po narodení a definitívne zmeny môžeme pozorovať po ukončení rastu psa, to znamená vo veku 12 až 16 mesiacov. 

RTG diagnostika v danom veku môže už len usudzovať na prebiehajúci a ireverzibilný artrotický proces v danom kĺbe a preto je veľkou snahou veterinárnych lekárov zdokonaliť vyšetrovacie metódy, ktoré napomôžu pri zisku informácií spojených s obdobím pred vznikom artrotických zmien.

Dysplázia bedrového kĺbu má za následok rozvoj sekundárnych degeneratívnych zmien, ktoré môžu mať invalidizujúci charakter a potenciál v strednom a vyššom veku.

Naše pracovisko spolupracuje s organizáciou SÚCHNO (Slovenská únia chovateľov Nemeckých ovčiakov), MVDr. Juraj Nemček je certifikovaný na zhotovovanie RTG snímkov na diagnostiku dysplázie bedrových a lakťových kĺbov.

Prostredníctvom SÚCHNA sú snímky zasielané :

  • ​na oficiálne vyhodnotenie na Slovensku

  • na oficiálne vyhodnotenie v Nemeckej spoločnosti SV (novinkou je ELEKTORNICKÉ zasielanie snímkov na vyhodnotenie do Nemecka)

  • Taktiež vykonávame odber krvi za účelom DNA vyšetrenia

MVDr. Juraj Nemček je registrovaný ako oficiálny posudzovateľ na DBK, DLK vo viacerých chovateľských kluboch.

Naše certifikáty

bottom of page